Marine Safety Support
Maritieme dienstverlening

Privacy beleid

Doelstelling

Het privacy beleid heeft als doel transparant en betrouwbaar te zijn naar (potentiele) klanten, medewerkers of andere geïnteresseerden over de manier waarop de organisatie omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Definities In het privacy beleid wordt verstaan onder:

1.      Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Marine Safety Support, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Marine Safety Support en de opdrachtgever en van welke de voorwaarden van het privacy beleid onlosmakelijk deel uitmaken.

2.      Verwerker: Marine Safety Support, hierna te noemen Marine Safety Support gevestigd aan de Noten-Bogerd 19 3343 BG Hendrik-Ido-Ambacht  (NL).

3.      Overeenkomst: elke afspraak tussen de Opdrachtgever en Marine Safety Support tot het verrichten van werkzaamheden door Marine Safety Support ten behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in het contract.

4.       Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een natuurlijk persoon die daarvoor (in)direct kan worden geïdentificeerd.

5.       Betrokkene(n): degene(n) op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

6.       Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Marine Safety Support opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden door Marine Safety Support ten behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in het contract.

7.      Sub-verwerker: een partij die door Marine Safety Support wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst en de daarbij horende verwerking van persoonsgegevens.

8.      Verwerken/verwerking: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigingen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

9.      Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan Marine Safety Support opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

10.   Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Marine Safety Support uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in het contract.

11.   Data lek: een schending van de beveiliging die leidt tot onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van persoonsgegevens of toegang tot persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins zijn verwerkt.

 

 Toepasselijkheid

1.      De aanvullende voorwaarden in het privacy beleid zijn van toepassing op iedere Opdrachtgever die gebruikt maakt van goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook van Marine Safety Support en zijn van toepassing op de persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever door Marine Safety Support worden verwerkt voor de opdrachtgever alsmede op alle uit de overeenkomst voor Marine Safety Support voortvloeiende werkzaamheden en de in dat kader te verwerken persoonsgegevens.

2.      Met het geven van de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft de opdrachtgever aan Marine Safety Support de opdracht gegeven om de persoonsgegevens te verwerken namens de opdrachtgever in overstemming met de bepalingen van deze voorwaarden.

3.      Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Marine Safety Support bepaalde persoonsgegevens voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is als verantwoordelijke verantwoordelijk voor welke persoonsgegevens hij deelt met Marine Safety Support. De zeggenschap over de persoonsgegevens komt nooit bij Marine Safety Support te liggen.

4.      De privacy voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden in de zin van artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk zijn geregeld, waaronder, maar niet beperkt tot, de beveiliging van persoonsgegevens. Deze voorwaarden zijn ten opzichte van de opdrachtgever bindend voor Marine Safety Support.

5.      De voorwaarden maken, net als de Algemene Voorwaarden van Marine Safety Support onderdeel uit van de (toekomstige) overeenkomst(en) tussen partijen.

6.      Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze voorwaarden en de overeenkomst/contact en/of de Algemene Voorwaarden van Marine Safety Support prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheden Marine Safety Support

1.      De persoonsgegevens zullen door Marine Safety Support op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met de AVG.

2.       Marine Safety Support verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de schriftelijke instructies die door de opdrachtgever zijn gegeven, behoudens wettelijke verplichtingen. In dit laatste geval brengt Marine Safety Support de opdrachtgever op de hoogte van de wettelijke bepalingen van zijn verplichtingen. Indien instructies van de opdrachtgever aan Marine Safety Support strijdig zijn met enige wettelijke bepaling omtrent gegevensbescherming, dan meldt Marine Safety Support dit bij de opdrachtgever.

3.       Marine Safety Support verwerkt alleen persoonsgegevens van de opdrachtgever voor de doeleinden waarvoor deze zijn ontvangen. Marine Safety Support zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

4.       Marine Safety Support zal de persoonsgegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Marine Safety Support daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming of opdracht heeft gekregen van de opdrachtgever of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Marine Safety Support de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan.

5.      Marine Safety Support zal de persoonsgegevens niet wijzigen zonder opdracht daartoe van de opdrachtgever.

6.      Marine Safety Support zal de opdrachtgever op verzoek medewerking verlenen in geval van een verzoek van een betrokkene, dan wel ingeval van onderzoeken of inspecties door de Autoriteit Persoonsgegevens. Als Marine Safety Support rechtstreeks van de betrokkene een verzoek ontvangt, informeert Marine Safety Support de opdrachtgever binnen twee werkdagen over de ontvangst van het verzoek. Marine Safety Support voert zo snel mogelijk alle instructies uit die de opdrachtgever schriftelijk aan Marine Safety Support geeft als gevolg van zodanig verzoek van betrokkene.

7.      Marine Safety Support houdt een register bij van alle categorieën verwerkingsactiviteiten die namens de opdrachtgever worden verricht in overeenstemming met de in de AVG genoemden vereisten.

8.      Marine Safety Support zal de opdrachtgever ondersteunen bij het nakomen van de wettelijke informatieverplichtingen van een toezichthoudende autoriteit of betrokkenen en zo nodig, indien het de technologie van Marine Safety Support betreft, assistentie verlenen bij een Privacy Impact

Assessment (PIA). Sub-verwerkers

1.      De opdrachtgever verleent Marine Safety Support voorafgaande (algemene) toestemming om indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door sub-verwerkers.

2.      Indien sub-verwerkers worden ingeschakeld die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met de opdrachtgever, dan informeert Marine Safety Support de opdrachtgever over het voornemen de sub verwerker in te schakelen. Marine Safety Support geeft de opdrachtgever een termijn van 7 werkdagen om bezwaar te maken tegen het inschakelen van de sub-verwerker. Marine Safety Support zal de sub-verwerker pas inschakelen indien de termijn van 7 werkdagen is verstreken zonder dat de opdrachtgever bezwaar heeft gemaakt, of indien opdrachtgever heeft aangegeven geen bezwaar te maken tegen het inschakelen van de sub-verwerker.

3.      Marine Safety Support draagt er zorg voor dat de sub verwerker is onderworpen aan een sub verwerkers overeenkomst die dezelfde plichten bevat als deze voorwaarden.

 Beveiliging/Datalekken

Marine Safety Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Marine Safety Support technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd.

Hieronder zijn enkele beveiligingsmaatregelen genoemd:

1.      Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend;

2.      Marine Safety Support gebruikt persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft.

3.      Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door bevoegde personen in de organisatie.

4.      Marine Safety Support maakt gebruik van een externe IT-beveiliger om de beveiliging van haar server te waarborgen.

5.      Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Marine Safety Supportgebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker(s). Met alle verwerkers heeft Marine Safety Support een verwerkingsovereenkomst opgesteld.

6.      Informatiebeveiliging is binnen Marine Safety Support gebaseerd op ISO 27001.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marine-safety.nl .

Persoonsgegevens die Marine Safety Support verwerkt en voor welk doel

Marine Safety Support verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De wettelijke grondslag voor verwerking is gebaseerd op artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG, waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Marine Safety Support. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

§ Voor- en achternaam

§ Geboortedatum

§  Adresgegevens (eventueel postadres)

§ Telefoonnummer(s)

§ E-mailadres(sen)

§ Bankrekeningnummer(s)

§ BTW nummer(s) *(indien buitenlandse klant)

 

Marine Safety Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

§ Het afhandelen van uw betaling.

§ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

§ Contact opnemen per telefoon of e-mail.

§  Afleveren van goederen en diensten.

§ Marine Safety Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Marine Safety Support verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in opdracht van de opdrachtgever:

§ Uitslagen van Alcohol- en Drugstesten

Cookies, of vergelijkbare technieken Marine Safety Support gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marine Safety Support neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marine Safety Support) tussen zit.

 Bewaartermijnen

 Marine Safety Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

§ Voor- en achternaam

§  Geboortedatum Adresgegevens (eventueel postadres)

§ Telefoonnummer(s)

§  E-mailadres(sen) Bankrekeningnummer(s)

§  BTW nummer(s) (indien buitenlandse klant)

                           

 De bewaartermijn van klantgegevens is tot 7 jaar na ontbinding contract, of korter indien de klant een verzoek tot verwijdering indient. De redenen voor deze bewaartermijn zijn commerciële doeleinden, een back-up voor klanten en fiscale controle.

Gezondheidsgegevens waaronder uitslagen van alcohol- en/of drugstesten. De uitslagen van alcohol- en/of drugstesten worden bewaard totdat een ontvangstbevestiging van de opdrachtgever is ontvangen. Na de ontvangstbevestiging worden alle persoonsgegevens verwijderd. Voor het controleblad geldt dezelfde bepaling als de overige klant gegevens.

11. Inzagerecht, aanpassen, verwijderen of klachten

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marine Safety Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Marine-safety.nl. Indien u klachten heeft over de wijze waarop Marine Safety Support uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Marine Safety Support. Hetzelfde geldt voor eventuele vragen of opmerkingen over de privacy voorwaarden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marine Safety Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/con%20tact-met-de-autoriteit%20persoonsgegevens/tip-ons%20

Aansprakelijkheid

1. De bepalingen in het contract en in de Algemene voorwaarden van Marine Safety Support zijn hier onverkort van toepassing.

2. Op de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

3. Alle geschillen in verband met de voorwaarden of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank.

 

Slotbepalingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.  Marine Safety Support adviseert u regelmatig het privacy beleid te bekijken. Indien één of meerdere bepalingen uit de voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze aanvullende voorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van nieuwe bepalingen onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijk bepaling zo dicht mogelijk benaderd. Na beëindiging van de overeenkomst met de opdrachtgever blijven de bepalingen, die naar hun aard bestemd zijn om ook nadien van kracht te blijven, waaronder begrepen de geheimhouding verplichting, onverminderd van kracht. 


E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn